Hemställan om bättre skydd för poliser

Årets medarbetarskyddsenkät pekar på en förbättring, men den visar även att var fjärde medarbetare utsatts för någon form av hot eller påverkan de senaste tolv månaderna.
Den visar också att de som befinner sig längst ut i linjen är hårdast drabbade.
Var tredje polis uppger att de utsatts för hot och påverkansförsök och hos yttre befäl är det 7 av 10 som utsatts.

Offensivt arbete mot hänsynslösa kriminella

– Vi har under de senaste åren bedrivit ett offensivt arbete för att skydda våra medarbetare och vår verksamhet.
Bland annat har vi drivit ett projekt för medarbetarskydd och startat en ny säkerhetsavdelning, men de kriminella blir tyvärr allt mer offensiva och hänsynslösa i sina försök att påverka våra anställda, säger Ari Stenman, säkerhetschef. 

Både Polismyndighetens och Polisförbundets undersökningar visar att utsattheten för hot och påverkansförsök är väldigt hög inom vissa yrkesgrupper men fenomenet har också ändrat karaktär och blivit grövre. Hoten riktas inte bara mot anställda i sin tjänsteutövning, de görs personliga och inkluderar även privatlivet och familjen.

Förslag för att öka medarbetarskyddet

– När vi nu fortsätter att flytta fram våra positioner och rekryterar fler poliser till vårt uppdrag att göra hela Sverige tryggt och säkert, är det av största vikt att stärka de polisanställdas säkerhet.
Från Polismyndighetens ledning är det tydligt – vi kan aldrig acceptera att de som är satta att skydda vårt samhälle utsätts för hot och påtryckningar, säger rikspolischefen Anders Thornberg.

Hemställan till regeringen innehåller ett flertal förslag där Polismyndigheten ser behov av författningsändringar.
Det handlar dels om möjlig­heterna att öka skyddet för medarbetarnas privata kontaktuppgifter, dels om att utöka möjligheterna att ingripa mot subtila hot och trakasserier mot tjänstemän samt att ge förbättrade möjligheter till ersättning för polisanställda som drabbas.

Nyhet från
Polisen