Polisen får besluta om säkerhetszoner

Det innebär att polisen får rätt att i vissa områden genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon utan att det finns brottsmisstankar riktade mot en person.

– Syftet med lagstiftningen är att tryggheten ska öka för allmänheten i våldsutsatta områden. Det kan göra det svårare att förbereda och genomföra grova våldsbrott, säger Kristian Malzoff, kommissarie vid Utvecklingsenheten, Noa.

Hindra konflikter mellan grupper

Lagen ger polisen rätt att införa en säkerhetszon i ett visst område om det med hänsyn till en konflikt mellan grupper finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning i området.

Villkoret för ett sådant beslut är även att ”zonen är av synnerlig vikt för att förebygga eller förhindra denna brottsliga verksamhet”, som det står i lagtexten.

– Varje gång vi beslutar om en sådan zon kommer vi gå vi ut med information till boende och allmänhet om var och när en sådan zon gäller. Vi kommer också tydligt förklara varför vi har fattat beslutet och hur en visitation går till, säger Kristian Malzoff.

Gäller i två veckor
Ett beslut om att införa en säkerhetszon ska som längst gälla i två veckor, men kan förlängas genom ett nytt beslut. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Inom en säkerhetszon har poliser utökade befogenheter att på allmän plats kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Polisen för protokoll över alla ingripanden.

En kroppsvisitation går till så att man känner på kroppen utanpå kläderna och man kan behöva ta ut vad som finns i fickorna. Det ska inte förväxlas med kroppsbesiktning.

– Även barn kan komma att utsättas för kroppsvisitation om det är en sådan situation att vi anser att det är nödvändigt. Vi har exempel på flera skjutningar där både gärningsman och brottsoffer varit minderåriga, säger Kristian Malzoff.